Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής καλουμένη «Πολιτική») περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «GET INVOLVED ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στο Χαλάνδρι, επί της οδού Κυκλάδων, αρ. 4, (εφεξής καλουμένη «Εταιρεία»), λειτουργώντας ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα (εφεξής «Δεδομένα»).

 

Για οποιαδήποτε απορία σας, σχετικά με την επεξεργασία των Δεδομένων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο email:  ant.efstathiadis@gettinginvolved.gr

 1. Σκοπός της Εταιρείας

Σκοπός της Εταιρείας είναι η διενέργεια επιστημονικών συνεδρίων και σεμιναρίων οποιουδήποτε επιστημονικού τομέα με συμμετοχή Ελλήνων και αλλοδαπών επιστημόνων, καθώς και η διενέργεια ακαδημαϊκής έρευνας για την ενίσχυση της οικονομικής παιδείας. Εν πάση περιπτώσει ο σκοπός της Εταιρείας είναι μη κερδοσκοπικός.

 

 1. Τι είναι τα Δεδομένα; 

Ο όρος «Δεδομένα» αναφέρεται σε κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, όπως όνομα, αριθμός ταυτότητας, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή ένας ή περισσότεροι παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

 

 1. Τι συνιστά επεξεργασία Δεδομένων;

 

Επεξεργασία Δεδομένων αποτελεί κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διόρθωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

 

 1. Ποια Δεδομένα σας επεξεργάζεται ηΕταιρεία;

 

Η Εταιρεία στο πλαίσιο του σκοπού της και της δραστηριότητας της, δύναται να συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συνεργατών της αλλά και εν γένει φυσικών προσώπων με τα οποία συνεργάζεται. Για τις ανάγκες πραγμάτωσης των σκοπών της προβαίνει στην επεξεργασία των παρακάτω προσωπικών δεδομένων:

 • Για τους εθελοντές της: ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, βιογραφικό
 • Για τους ωφελούμενους των δράσεων της: ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας ή άλλα θέματα συναφή με τον χαρακτήρα της εκάστοτε δράσης, όπως εκπαιδευτικό επίπεδο, γνώση ξένων γλωσσών.
 • Για όσους έχουν εγγραφεί στο newsletter της Εταιρείας: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και επιθυμητή γλώσσα για επικοινωνία (Αγγλικά ή Ελληνικά)
 • Όσοι επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στο newsletter και στο δημοσιευόμενο υλικό μέσω του newsletter μπορούν επίσης να γνωστοποιήσουν τα ακόλουθα δεδομένα σε μη υποχρεωτική βάση: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σπουδές και τίτλοι σπουδών, όνομα του Πανεπιστημίου, τωρινή απασχόληση, και εργοδότη.  

 

 1. Για ποιο σκοπό επεξεργάζεται η Εταιρεία τα Δεδομένα σας;

Η Εταιρεία επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα Δεδομένα σας, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική. Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται Δεδομένα αποκλειστικά για την υλοποίηση των δράσεών της και μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς πάντα στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών της. 

 

 1. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρεί η  Εταιρεία τα Δεδομένα σας; 

Η Εταιρεία διατηρεί τα Δεδομένα σας για όσο χρόνο απαιτείται προκειμένου να υλοποιήσει τις δράσεις της, εκτός αν κριθεί  απαραίτητη παράταση του χρόνου αυτού λόγω νομικών αξιώσεων ή εννόμων υποχρεώσεων της Εταιρείας. 

 

 1. Ποια είναι τα δικαιώματα σας; 

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 

Δικαίωμα ενημέρωσης/Διαφάνεια: Έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε ποιος επεξεργάζεται τα Δεδομένα σας, ποια είναι αυτά και για ποιον λόγο.

 

Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε δωρεάν πρόσβαση στα Δεδομένα σας.

 

Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων και συμπλήρωσης ελλιπών στοιχείων σας.

 

Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»): Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή Δεδομένων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, όπως όταν τα Δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα, εάν έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας ή επιθυμείτε να ακυρώσετε την εγγραφή σας στο newsletter της Get Involved με ρητή δήλωσή σας. 

 

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.

 

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη μεταφορά των Δεδομένων σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, αν αυτό καθίσταται δυνατό.

 

Δικαίωμα εναντίωσης: Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας και η Εταιρεία θα σταματήσει την επεξεργασία τους, εκτός εάν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των δικαιωμάτων σας. Εάν έχετε δηλώσει τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των Δεδομένων σας, μπορείτε να ανακαλέσετε, χωρίς αναδρομική ισχύ, την συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

 

Επιπλέον, διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής έγγραφης καταγγελίας αναφορικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ.: +30 210 6475600, email επικοινωνίας contact@dpa.gr.

 

 1. Σύνδεση με διαδικτυακούς τόπους τρίτων 

Οποιαδήποτε διασύνδεση της ιστοσελίδας της Εταιρείας μέσω ειδικών υπερσυνδέσμων (links, hyperlinks, banners) με οποιονδήποτε άλλο διαδικτυακό τόπο τρίτων μερών δεν συνεπάγεται την εκ μέρους της Εταιρείας ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης για την πολιτική που ακολουθείται στο διαδικτυακό αυτό τόπο σχετικά με την προστασία και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων. 

 

 1. Πότε απαντάει η Εταιρεία στα αιτήματα σας;


Η Εταιρεία ανταποκρίνεται στα αιτήματα σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός  ενός μηνός από τότε που θα λάβει το αίτημα σας. Αν, όμως, το αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων θα ενημερωθείτε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβει παράταση η Εταιρεία άλλων δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσει. 

 

 1. Πού μπορείτε να απευθυνθείτε για την εξέλιξη των αιτημάτων σας;


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο email: ant.efstathiadis@gettinginvolved.gr ή να καλείτε στο τηλέφωνο: +30 6937998685

 

 1. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από την Εταιρεία;


Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι  οΓενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ (GDPR) , ο ελληνικός νόμος 4624/2019 και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν διαφορές που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

 

 1. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής; 

Η Εταιρεία ενημερώνει την παρούσα Πολιτική όποτε το κρίνει αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα Δεδομένα σας, θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας η επικαιροποίηση της παρούσας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ και η Εταιρεία θα σας ειδοποιεί με κάθε πρόσφορο τρόπο. Η Εταιρεία σας ενθαρρύνει να  συμβουλεύεστε ανά τακτά διαστήματα την αρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.