Η Δομή μας

Στόχος του οργανισμού της Get Involved είναι η συνεχής βελτίωση και εξέλιξη τόσο της ομάδας μας, όσο και των εγχειρημάτων μας. Για την επίτευξη του στόχου αυτού , κεντρικος πυλώνας αποτελεί η αποτελεσματική λειτουργία του οργανισμού, μέσα από μίς σειρά διαδικασιών και τμημάτων για την αποδοτική εκτέλεση των καθημερινών και μη διεργασιών μας.

Στην Get Involved υπάρχουν τέσσερα τμήματα και τέσσερις βαθμίδες συνεργατών. Τα τμήματα έχουν σχηματοποιηθεί βάσει των αναγκών και των καθημερινών διεργασιών της ομάδας και είναι τα ακολουθά: Τμήμα Λειτουργιών και Διαδικασιών,  Τμήμα Ψηφιακής Προβολής, Τμήμα Επικοινωνιών και Επιστημονικό Τμήμα. Ο διαχωρισμός στις βαθμίδες μας γίνεται με βάση την εμπειρία και την εξοικείωση των συνεργατών μας με τις διαδικασίες, την κουλτούρα και το modus operandi της ομάδας μας. Οι βαθμίδες μας ονομαστικά είναι: Scientific Associate, Senior Associate, Associate και Junior Associate.

Τμήματα

Τμήμα Λειτουργιών και Διαδικασιών

Το Τμήμα Λειτουργιών είναι αρμόδιο για την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας και επικοινωνίας μεταξύ του συνόλου των συνεργατών και των τμημάτων της Get Involved. Κύριες αρμοδιότητές του είναι η ανάπτυξη των απαραίτητων διαδικασιών για το σύνολο των δραστηριοτήτων του οργανισμού, η συντήρηση των συστημάτων λειτουργίας της ομάδας και η διασφάλιση της αποτελεσματικής και άμεσης επικοινωνίας τόσο οριζόντια όσο και κάθετα στον οργανισμό.

Οι ομάδες του Τμήματος Λειτουργιών και Διαδικασιών είναι: Stream Ψηφιακής Παρουσίας, Stream Νομικής Ομάδας, Stream Βελτίωσης Διαδικασιών και Stream Αρχειοθέτησης και Διαχείρισης Cloud.

 

Τμήμα Επικοινωνιών

Το τμήμα επικοινωνιών είναι αρμόδιο για την αποτελεσματική εξωτερική επικοινωνία της Get Involved με τρίτα ενδιαφερόμενα μέρη. Ορισμένα από τα ενδιαφερόμενα μέρη με τα οποία επικοινωνεί η Get Involved είναι θεσμοί του χρηματοπιστωτικού συστήματος, επιχειρήσεις, νεανικοί & φοιτητικοί οργανισμοί και αναγνωρισμένα ΜΜΕ. Κύριες αρμοδιότητές του τμήματος είναι η ανάπτυξη αποτελεσματικών καναλιών επικοινωνίας, η ερευνά για νέα ενδιαφερόμενα μέρη και η διαχείριση της επικοινωνίας με υπάρχοντες και δυνητικούς συνεργάτες.

Οι ομάδες του Τμήματος Επικοινωνών είναι: Stream Εταιρικών Επικοινωνιών, Stream Νεανικών Οργανισμών και Stream ΜΜΕ & Εξωτερικών Συνεργατών.

 

Τμήμα Ψηφιακής Προβολής

Το Τμήμα  Ψηφιακής Προβολής της Get Involved είναι αρμόδιο για την ανάπτυξη και υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού της ψηφιακής εικόνας και επικοινωνίας μας. Συγκεκριμένα το εν λόγω τμήμα αναπτύσσει τον προγραμματισμό των διαφόρων marketing και προωθητικών project στα Social Media , αναπτύσσει τα γραφιστικά που χρησιμοποιούνται σε αυτές, και προετοιμάζει τα λεκτικά κείμενα που τα συνοδεύουν. Το Τμήμα Ψηφιακής Προβολής συνεργάζεται άμεσα με τα υπόλοιπα τμήματα και μέσω αυτού επιδιώκεται η άμεση επικοινωνία της ομάδας μας και των εγχειρημάτων της στο ευρύ κοινό.

Οι ομάδες του Τμήματος Ψηφιακής Προβολής είναι: Stream Social Media Development & Stream Newsletter Development.

 

Επιστημονικό Τμήμα

Το Επιστημονικό Τμήμα της Get Involved αποτελεί το αρμόδιο τμήμα για την προετοιμασία, ερευνά και συγγραφή του υλικού του εκάστοτε Συνεδρίου Προσομοίωσης της ΕΚΤ, του ESG Insights και του Ευρετηρίου Οικονομικών Όρων. Για την αποτελεσματικότερη και ποιοτικότερη υλοποίηση των εργασίων του συνεργάζεται άμεσα με τους Scientific Associates και την Διοίκηση της Get Involved.

Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα τμήματα, τα μέλη του δεν μπορούν να ασχολούνται μόνο με αυτό καθώς οφείλουν να συμβάλουν και σε άλλα μέρη της ανάπτυξης του συνόλου της ομάδας.

Βαθμίδες Συνεργατών

Scientific Associate

Οι Scientific Associates είναι επιφορτισμένοι με ρόλο διευρυμένης συμμετοχής και εποπτείας ως προς τις επιστημονικές εργασίες του οργανισμού. Οι Scientific Associates συμμετέχουν στο σύνολο των εγχειρημάτων του Επιστημονικού Τμήματος μέσω της επίβλεψης των προς δημοσίευση υλικών. Η διοικητική ομάδα περιβάλει τους Scientific Associates με την μέγιστη εμπιστοσύνη και στηρίζοντας τη δουλειά και τη συνεισφορά τους έμπρακτα, και συνεργάζεται στενά μαζί τους στα επί μέρους εγχειρήματα.

Senior Associates

Οι Senior Associates είναι επιφορτισμένοι με ρόλο διευρυμένης συμμετοχής και εποπτείας ως προς τις εργασίες της ομάδας στην οποία συμμετέχουν. Ενδεικτικά αναφέρεται πως σε δράσεις, όπως το Συνέδριο Προσομοίωσης της ΕΚΤ, επανδρώνουν την οργανωτική επιτροπή και αναλαμβάνουν τις κλήσεις προετοιμασίας με τους συμμετέχοντες. Η διοικητική ομάδα περιβάλει τους Senior Associates με την μέγιστη εμπιστοσύνη, στηρίζοντας τη δουλειά και τη συνεισφορά τους έμπρακτα και συνεργάζεται στενά μαζί τους στα επί μέρους project.

Οι Senior Associates έχουν αποδεδειγμένα συνεισφέρει στην προσπάθεια της Get Involved, οπότε η διοικητική ομάδα πιστεύει ότι σε συνεργασία με αυτούς είναι οι πλέον αρμόδιοι για να μεταλαμπαδεύουν την νοοτροπία της Get Involved  στα νεοεισερχόμενα μέλη.

Associates

Οι Associates στελεχώνουν τα επιτελεία και τις ομάδες εργασίας της Get Involved, ενώ μπορούν από κοινού με τη Διοίκηση και τους Senior Associates να φέρουν προτάσεις πάνω στις υφιστάμενες δράσεις ή νέες ιδέες για δράσεις. Μέσω της συμμέτοχης σε δράσεις και την συνεργασία τους με Senior Associates αποκτούν καλύτερη εικόνα του τρόπου λειτουργίας της ομάδας, ενώ ταυτόχρονα αποκτούν πληθώρα soft και hard skills. Οι Associates διακατέχουν μια καλή εικόνα γύρω από τις δράσεις και την λειτουργία της Get Involved, έχοντας συμμετέχει σε σειρά εγχειρημάτων της.

Junior Associates

Η θέση των Junior Associates αποτελεί το επίπεδο έναρξης της συνεργασίας με την Get Involved. Ένας associate, μετά από σχετική συζήτηση με τη Διοίκηση, τοποθετείται σε μια ομάδα και έχει την ευκαιρία να  εργαστεί σε πολλαπλά εγχειρήματα με άλλα μέλη. Εκπαιδεύεται στην εταιρική δραστηριότητα, ενώ συνεργάζεται άμεσα με Senior Associates και Associates.

Αυτή η θέση είναι το εφαλτήριο για την συνεργασία μεταξύ του νέου μέλους με την Get Involved. Μια θετική επίδοση και ενσωμάτωση θα κρίνει τα επόμενα βήματα της συνεργασίας. Με την εκμάθηση των διαδικασιών, της κουλτούρας και του τρόπου λειτουργίας της ομάδας το νέο μέλος θα μπορεί να συμμετέχει σε μεγαλύτερο αριθμό δράσεων, αλλά και να έχει μεγαλύτερο βαθμό ελευθερίας.